Adaptief zegt iets over het vermogen van een organisatie om wendbaar te zijn. Om in te kunnen spelen op een omgeving die complex is en continu in beweging is. Met daarbij de focus op de klant. Adaptieve organisaties hebben het vermogen om te blijven kijken wat er gebeurt, daarvan te leren en daar op aan te passen. Dit gaat verder dan het implementeren van Agile of Lean. Daar waar Agile- en Leanimplementaties stoppen bij het aanleren van nieuwe gewoontes, gaat CaroChange verder en kijkt wat een organisatie nodig heeft om wendbaar te zijn. Wendbaarheid zie je terug in processen, structuren, gedrag van mensen en de samenwerking tussen mensen. Deze integrale kijk op adaptiviteit is essentieel om een organisatie te begeleiden naar een cultuur van continu veranderen. Om optimaal adaptief te kunnen zijn ligt de uitdaging in het vinden van een balans tussen structuur en discipline en het durven afwijken van de bestaande orde.

"Agile gaat over continu aanpassen aan een wereld die steeds verandert"